Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Geestelijke toerusting; materiële ondersteuning

RD-actie voor vervolgde christenen in India in samenwerking met Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

 

Bij de RD-actie van 2018/2019 staat India centraal.

 

DOEL VAN DE RD-ACTIE:

 

A. Ondersteuning direct getroffenen

B. Versterking van de vervolgde kerk

C. Educatie en toerusting

 

Het streefbedrag voor deze actie is 400.000 euro. Omdat EMG alle kosten voor zijn rekening neemt, komt het eindresultaat voor 100 procent ten goede aan de actie-doelen.  

 

Nadere omschrijving van deze doelen:

 

(A) Ondersteuning van direct getroffenen: € 140.000

In toenemende mate worden christenen en de christelijke gemeenschap het directe

slachtoffer van aanslagen en geweld. Het doel is om enerzijds in een aantal concrete situaties

hulpverlening te bieden aan christenen die getroffen zijn en anderzijds een sterke

impuls te geven aan strategische ondersteuning van getroffen christenen op lange termijn.

 

We denken aan de volgende subdoelen:

 

1. Het aankopen of laten bouwen van een kantoor voor een unieke lokale partnerorganisatie

van SDOK die zich in en vanuit de deelstaat Andhra Pradesh inzet voor getroffen

christenen. Een eigen veilige locatie om dit werk te coördineren en om bijvoorbeeld

ook getroffen christenen te ontmoeten en te bemoedigen zal een belangrijke

impuls leveren aan het werk van deze partnerorganisatie. Naast dit

kantoor is er ook geld nodig voor de inrichting ervan en wellicht ook voor de koop van een auto.

  

2. Het geven van praktische steun aan tenminste 20 getroffen voorgangers. Soms is er

medische hulp nodig, in geval van gevangenschap is juridische steun belangrijk. Lokale

voorgangers en hun gemeenten ontbreekt het vaak aan de mogelijkheden om

hierin zelf te voorzien als een voorganger het slachtoffer wordt van een aanslag. Via

lokale partners van SDOK wordt deze steun verstrekt.

Voorgangers en hun gemeenten ontbreekt het vaak aan de mogelijkheden om

hierin zelf te voorzien als een voorganger het slachtoffer wordt van een aanslag. Via

lokale partners van SDOK wordt deze steun verstrekt.

 

(B)  Versterking van de vervolgde kerk in India: € 200.000

Een uitspraak van de grondlegger van het werk van SDOK, Richard Wurmbrand, luidt: “give us

the tools we need; we will pay the price for using them”. Op verschillende plaatsen in India

zien we een zelfde houding: ondanks de gevaren die voorgangers lopen, dringen ze er op aan

dat we hen voorzien van het juiste ‘gereedschap’ om hun evangelisatiewerk voort te zetten. Als

subdoelen binnen dit projectcluster denken we aan:

1.Verstrekken van 40 motorfietsen aan voorgangers in onder andere Orissa

2. (her)bouw van 10-15 kerken die al dan niet verwoest of beschadigd zijn geraakt tijdens aanslagen.

3. Bouw van een multifunctioneel centrum in het noorden van India waar voorgangers worden

opgeleid en toegerust om het Evangelie in Noord-India te verspreiden

4. Het opzetten van een mobiele medische unit die door evangelisten in Noord-India gebruikt

kan worden om medische zorg te verlenen en daardoor openingen te creëren voor de verspreiding

van het Evangelie.

5. Het realiseren van waterputten voor groepen christenen die achtergesteld worden in hun

lokale omgeving. Ze krijgen hiermee niet alleen toegang tot schoon drinkwater in hun eigen

omgeving maar kunnen dit ook delen met anderen in hun omgeving en daarmee in de

praktijk getuigen van hun naastenliefde.

 

C. Educatie en toerusting: € 60.000

Voorbereiding op vervolging is essentieel om staande te kunnen

blijven als vervolging zich manifesteert. Deze voorbereiding

kan betrekking hebben op de

juridische status die christenen al dan niet hebben als zij gearresteerd

worden. Of het gaat over hoe men

zich wijs opstelt in zulke situaties en de mogelijkheden om het Evangelie te verspreiden

optimaal benut.

Tenslotte is geestelijke toerusting op

vervolging een belangrijk issue. Bij verschillende partners van

SDOK in India is kennis en ervaring op dit terrein aanwezig. De

financiële middelen ontbreken echter om op gestructureerde

wijze voorgangers toe te rusten.  Met de opbrengst van de DEL-actie zullen op verschillende

plaatsen programma’s ontwikkeld en aangeboden worden

waarin tenminste 200 voorgangers toegerust worden op de genoemde

onderdelen.

 

 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van